• NTC热敏电阻、压敏电阻、安规电容,高压...
  • 制造商 企业会员
  • 0769-88313601  
  • 深圳市龙岗区龙岗街道六约社区牛始埔路17号4栋三楼302
  • 高压贴片电容,贴片电容,高压电容,陶...
  • 制造商 企业会员
  • 0755-2912059  
  • 深圳市宝安区西乡街道宝源路2007号407
  • 安规电容、压敏电容、X2电容、独石电容...
  • 制造商 企业会员
  • 0769-88313601